מילון השפה העברית
לדף הבית

דין פרוטה כדין מאה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

יש להתייחס לעניינים הלא חשובים באותה הרצינות כמו לעניינים החשובים.

"אמר ריש לקיש: 'שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה'" (סנהדרין ח א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022